Hvis du har et barn med handicap

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • Almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap.
  • Tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Når I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan fx dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning.

Kommunen har ansvar for at rådgive om relevante støttemuligheder son følge af barnets handicap. Hvis der er behov for specialviden, kan kommunen inddrage specialrådgivning fx fra andre kommuner – eller indhente rådgivning fra VISO.

I kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer. Desuden er der mulighed for at komme på et kursus specielt for forældre til et barn med handicap.

 

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

  • Særlig kost
  • Medicin
  • Beklædning
  • Ekstra vask
  • Aktiviteter i fritiden
  • Handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være merudgifter til befordring af barnet.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.656 kr. (2016).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter

Link til borger.dk: Børn med handicap
Link til VISO